backPos1 Weiter

POW.mnPOWexternal mechanical pedaling power). 
POW.mnPOWexterne mechanische Tretleistung). 
POW.mnPOWpuissance de pédalage mécanique externe).